Jesteś tutaj:

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DO GROMADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DO GROMADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z póź. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).   Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie  będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także   kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ,  dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także kontrole czy przeprowadzono badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów (szamba , zbiorniki osadu przydomowych oczyszczalni ścieków).  Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków muszą okazać certyfikat zgodności zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków z obowiązującymi przepisami, normami.
Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości  którzy nie spełnili obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie dokonali  opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, nie dokonały badań ścieków nie przeprowadziły kontroli szczelności zbiorników ) powinny to uczynić niezwłocznie.                                                                                  
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.


Burmistrz Gościna

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 
Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
To proste. Najszybciej i najwygodniej można spisać się samodzielnie, korzystając z formularza na stronie spis.gov.pl. Ważne, by podać w nim dane według stanu na 31 marca 2021 r. Dostęp do swoich danych mamy przez 14 dni od pierwszego poprawnego logowania. Dzieci i nieletnią młodzież muszą spisać rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast w przypadku osób nieobecnych, ich dane przekazują osoby pełnoletnie, które należą do tego samego gospodarstwa domowego.
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną tego badania jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Podkategorie

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie