Jesteś tutaj:

Zarządzenie o powołaniu GKRPA

Zarządzenie Nr 161/14
Burmistrza Gościna
z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356) zarządzam co następuje:

§ 1

    Powołuje się Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie w następującym składzie:
1.    Barbara Kwiatkowska – Przewodnicząca Komisji
2.    Magdalena Kowalewska– Z-ca Przewodniczącej
3.    Małgorzata Trzcińska  – członek
4.    Mirosław Zalewski – członek
5.    Czesław Chmielewski  – członek
6.    Henryk Stokowski – członek
7.    Mirosław Sapiejka - członek

§ 2

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356) oraz z innych przepisów.


§ 3

Członkowie komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Gościna z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marian Sieradzki

Video

Linki

 
                      
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Straż Miejska

Dom Kultury w Gościnie